Nummer 87: Konsten och det offentliga

100 kr

Kategori:

Innehåll

HJÄRNKONTOR

STADSLUFT MACHT FREI
/ New Beginings

KONFLIKTENS PLATSER
/ Meike Schalk

FRUSNA FLICKOR OCH FYLLIGA FRUNTIMMER
/ Jessica Sjöholm

RUM/KONST
/ Björn Norberg/Joanna Sandell

TRANSGRESSIVE ARCHITECTURE
/ Gil M Doron

DE LEKANDE HAR MAKTEN
/ Martin Karlsson

ÖPPNA STADSLANDSKAP
/ Mathias Holmberg

EUROSCAPES
/ Hito Steyrl

112 RADER RESANDES GENOM ETT RAUM
/ Ralo Mayer & Philipp Haupt

GUERILLA POSTCARDS, SAMTAL MED KIM BOUVY
/ Camilla Larsson

WITOLD GOMBROWICZ OCH DET ANONYMA SAMTALET
/ Björn Larsson

 

HJÄRNKONTOR

Mellan konsten och det offentliga finns det en polär dragningskraft, där det ena förutsätter det andra, samtidigt som de båda fälten vilar på skilda grundvalar. Vi har en produktion och en restriktion. Utsmyckningar, skulpturer och minnesmärken samexisterar med fördömanden, reglering och kontroll. Hjärnstorm nummer 87 tar sitt avstamp i sammansättningen kring-rum för att beskriva relationen mellan fälten, med stadsrummet som skärningspunkt. Kring-rum kommer ur sociologen och filosofen Henri Lefebvres begrepp mot-rum, engelskans counter-space. Lefebvre beskrev en maktobalans med rumsliga implikationer och menade att man genom ett aktivt agerande kunde ta tillbaka rummet och göra det till sitt. Vi har tittat på hur detta tar sig uttryck idag.

De konstnärer, arkitekter, producenter och teoretiker som medverkar i numret rör sig i och kring den offentliga sfären både med konkreta projekt och med diskussionsinlägg. De arbetar till stor del utifrån befintliga representationsmodeller och bildtraditioner, som utgör vår gemensamma referensram. I ett par texter diskuteras olika möjligheter att föra ut konsten i offentliga rum. Från den handgjorda boken, som kan överräckas från hand till hand, till raffinerad teknologi där konsten sänds via realtid och streamas ut över huskroppar och interagerar med omgivningen. Hos de medverkande kan man urskilja ett intresse för och en utgångspunkt i det partikulära, ett förhållningssätt där subjektet och den egna erfarenheten jämställs med de generaliserande metoder och objektiva modeller, som oftast används inom stadsplanering och kommersiella byggprojekt.
De skapar utrymmen där stereotypa kategorier åtminstone för ögonblicket upplöses, genom att de rör sig mellan olika teoribildningar, ämnesområden och discipliner, och sammanför dem med den egna verkligheten. Som när Ralo Mayer och Philipp Haupt från Manoa Free

University belyser kravallerna som uppstod under EU-toppmötet i Göteborg 2001. Genom att besöka de berörda platserna och se händelserna genom olika människors minnesfragment, försöker de förstå det tumultartade skeendet. Projektet har dels presenterats i utställningsform, dels i text. I Hjärnstorm får vi ta del av textdelen samt en nyskriven kommentar där de båda reflekterar kring sitt arbete. Meike Schalk visar på att relationellt arbetande grupper bör förstås ur ett politiskt perspektiv, eftersom den kritiska udden annars lätt går förlorad i de tillställningar och aktiviteter som de anordnar. Konstnärsgruppen Raketa rullar exempelvis ut sin matta och bjuder in till möten som utgår från en enkel handling, som att laga mat, för att öppna upp till samtal. Man skulle kunna likna deras arbeten vid en direktdemokrati i praktiken, som i ljuset av dagens politiska läge mer eller mindre ter sig utopiskt.

Kan man idag uttrycka sig och dela med sig av sina tankar i ett gemensamt rum, utan att man hemfaller åt nostalgiskt
tillbakablickande? Utifrån den polska författaren Gombrowiczs dagboksanteckningar funderar Björn Larsson kring lusten i att kommunicera genom att gå över gränsen och utföra en simpel och otillåten handling. I detta fall den
att klottra ner en offentlig toalett.

Kulturföreningen Laika, med bas i Malmö, gör andra sorters interventioner. Personliga preferenser och egna minnen
utlöser aktiviteter som utforskar stadens rum. En parkeringsplats har omvandlats till tennisbana och ICA har gett gratiskonserter. För mig handlar deras sätt att arbeta om att lyssna en gång extra eller tänka ett varv till för att kunna komma runt rummens självklart utformade ändamål, som styrs av ett politiskt/kommersiellt funktionstänkande; och undersöka den potential som finns i våra delade rum. På ett likvärdigt sätt tar Interacting Arts de offentliga rummen i besittning. Lajvrollspelets möjlighet till att pröva alternativa identiteter och handlingsmönster används som en metod för att underminera våra invanda föreställningar om grundläggande uppdelningar som offentligt-privat och kollektivindivid. De kan betraktas som en länk mellan konstscenens arbeten och teoretiska resonemang och själva gatan.

Kring-rum är en utblick där ett urval texter, bilder och illustrationer belyser interaktionen mellan konsten och
offentligheten. En rörelse mellan två fält där nedmonterandet av betydelsenivåer, discipliner och konventioner istället för konsensus lämnar plats för uttrycken hos en mängd röster, åsikter och alternativa ageranden.

 

MEDVERKANDE:

NEW BEGININGS// Konstgrupp som försöker identifiera och tillgodose tekniska och sociala behov genom förbättring och förnyelse. Arbetet har på senare tid kretsat kring frågor om luftrum, masskommunikation, hemslöjd, akustik och
skyddskläder.

MEIKE SCHALK// Arkitekt och doktorand i formlära vid Institutionen för landskapsplanering i Alnarp, SLU.
Hon är även redaktör för Site magazine.

JESSICA SJÖHOLM// Fil.mag. och doktorand i Konstvetenskap vid Uppsala universitet. Skriver på avhandlingen med arbetstiteln Mellan tradition och förnyelse. Offentlig skulptur i folkhemmet. Har tidigare studerat vid Freie Universität, Berlin, samt varit verksam som intendent vid Nationalmuseum i Stockholm.

BJÖRN NORBERG// Frilansande curator. Har arbetat med flera utställningar med nymedial konst, bl a Get Real! som visades på Kiasma i Helsingfors 2004 och på Museet For Samtidskunst i Roskilde 2005. Just nu arbetar han med en utställning som integrerar konst, design och vetenskap och undersöker hur artificiellt liv kan användas inom konst, arkitektur och design. Fram till i år har han arbetat på Splintermind, framför allt med nonTVTVstation, en liten TV-kanal för realtidsproducerad konst. Splintermind har arbetat med att utveckla nya mediala verktyg för konstnärer och producerat utställningar, främst med Internet som distributionsform.

JOANNA SANDELL// Skribent och frilanscurator. Har bl.a. drivit projektrummet Sauna i samarbete med Helena Scragg. Aktuell med ett bokprojekt tillsammans med konstnären Pia Sandström som presenteras våren 2006.

LOVE ONSJÖ// (f 1961) arbetslös skåning. Han skriver för tillfället.

GIL M DORON// Författare och konstnär. En av grundarna till gruppen Transgressive Architecture. Föreläsare vid University of Brighton School of Architecture & Design. Han har tidigare undervisat i arkitekturhistoria, arkitekturteori och design vid University of Greenwich och London Metropolitan University. Dorons arbete kring det offentliga rummet och de så kallade ”urbana tomrummen” har publicerats i ett flertal magasin och akademiska tidskrifter. Doron slutför nu sin doktorsavhandling vid Bartlett School of Architecture, UCL.

MARTIN KARLSSON// Konstnär baserad i Stockholm. Han jobbar med rollspelskultur och dess representationer, anspråk och verkningar i historiska och samtida kontexter. Han har tidigare bl.a. skrivit artiklar för Paletten och Geist.
Se också: www.interactingarts.org

MATHIAS HOLMBERG// Medlem i Laika, som arbetar med ljudkonst och enkel teknologi. Tidigare har Laika bland annat producerat ett digitalt ljudmagasin och projektet karta/terräng. Nu publicerar Laika en gång i kvartalet ett Viktigt meddelande!

HITO STEYERL// Filmmakare, videokonstnär och författare verksamt i London och Berlin. Undervisar vid Goldsmith College, London. Redaktör för ett flertal böcker. Författare till bland annat The Color of truth, documentarism in the art field. Medverkat i ett flertal utställningar som 3:e Berlin Biennalen för Samtidskonst och Manifesta 5.

RALO MAYER & PHILIPP HAUPT/MANOA FREE UNIVERSITY// Konstnärer och curatorer som under många år samarbetat i fältet mellan konst och politik. Sedan 2003 arbetar de båda inom ramen för Manoa Free University. Manoa Free University är en nautisk självinstitution för konstnärlig kunskapsproduktion och samhörig självorganisering, seglande de sju haven, åtta segel och femtio kanoner. 2005 organiserade de den internationella utställningen och konferensen ”W… WirWissen” i Wien.

KIM BOUVY// Konstnär baserad i Rotterdam. Sedan 2000 har hon medverkat ett flertal utställningar, initierat projekt, föreläst och skrivit om konst. Hon är med och driver utställningsrummet Het Wilde Weten, en central mötesplats för konstnärer i Rotterdam. Under våren 2005 ingick hon i en gästredaktion som var inbjudna att producera nya publikationer i Printing Matters! på Witte de With. I projektet var gästredaktionen inbjuden att respondera på KIOSK, en samling av publikationer som är en del av Christoph Keller (Revolver Verlag) och PrintROOM (artist initiative ROOM Rotterdam) verksamhet.

BJöRN LARSSON// Konst- film- och litteraturvetare, medlem i redaktionen för Hjärnstorm.

tina backman eätsnöw// Studerade grafisk design tre år på Saint Martins College of Art and Design i London och två år på magisterprogrammet på Konstfack. Våren 2005 medverkade hon på vårutställningen med boken Mellanrum, som handlar om människors vardagliga rutiner. Driver nu designstudion Eätsnöw som arbetar med grafisk design, illustration, animation och film.

Camilla Larsson

STORT TACK TILL SANNAH SÖDERMAN
ÖVERSÄTTNING/TEXTBEARBETNING: HENNING LUNDKVIST & CAMILLA LARSSON
KORREKTURLÄSNING: WILLIAM OUDHUIS
HJÄRNSTORM kring-rum #87 GÄSTREDAKTION: CAMILLA LARSSON, HENNING LUNDKVIST
LAYOUT: LISA EKEBERG

Varukorg
omslag-87Nummer 87: Konsten och det offentliga
100 kr
Rulla till toppen